ORDENSREGLER

For at et samfund skal fungere godt, er det nødvendigt med nogle regler.

Reglerne skal helst være få og let forståelige. Herunder kan du se de regler, der gælder for Karensmindeskolen:

 • Alle skal møde i god tid før undervisningens begyndelse, dog helst ikke mere end 10 min. før.
 • Efter endt skoletid, skal eleverne straks begive sig af sted fra skolens område.
 • Eleverne må i skoletiden ikke forlade skolens område, med mindre, der er givet tilladelse af en af skolens lærere.
 • Ved klasseskift og ved undervisningens ophør sætter eleverne stolene op, og der ryddes op i klassen, så rengøringspersonalet kan udføre deres job.
 • I frikvartererne må eleverne opholde sig i eget lokale, på egen gang og i egen skolegård. Besøg uden for disse områder er i orden, hvis de foregår stille og roligt.
 • Man må ikke løbe på gangene. Boldspil skal foregå ude efter de gældende regler.
 • Eleverne må ikke ryge på skolens område, ligesom tobaksrygning i skolebussen er forbudt.
 • Der må kun spises slik efter aftale med lærerne – og kun i timerne.
   

Overtrædelse af skolens ordensregler kan medføre en række sanktioner, f.eks. henvisning til kontoret, ekstraarbejde, eftersidning, udelukkelse fra undervisning, bortvisning fra skolen, overflytning til anden skole. Dette sker ifølge bekendtgørelse nr. 457 af 10. juli 1986.

  

Brug af meddelelsesbog

 • Skolen benytter elektronisk meddelelsesbog, som skal bruges i samarbejde mellem skole og hjem.
 • Ved sygdom meddeles datoen for første og sidste sygedag, og om muligt sygdommens art.
 • Fritagelse i idræt sker ved skriftlig henvendelse til læreren med oplysning om, hvor længe fritagelsen skal vare samt om årsagen dertil.
 • Fritagelse kan finde sted for en uge ad gangen, dog højst i fire sammenhængende uger. Udover de fire uger kræves der en lægeattest.

Ved fritagelse fra undervisningen i øvrigt

 • Den enkelte lærer kan give fri i enkelte timer.
 • Klasselæreren kan give fri i op til to dage.
 • Ved fritagelse udover to dage, skal man henvende sig til skoleinspektøren.

 

Brug af mobiltelefoner

For ikke at forstyrre undervisningen urimeligt må medbragte mobiltelefoner ikke være aktive i undervisningstiden, – hverken for modtagelse eller afsendelse af besked.

Brud på denne regel medfører inddragelse af telefonen, og den kan senere afhentes af forældrene.

Telefonisk besked til eleverne kan fortsat gives til skolens kontor, som så hurtigst muligt giver beskeden videre.

Skolen er ikke ansvarlig for medbragte mobiltelefoner m.h.t. tyveri og hærværk m.v.

  

Brug af Karensmindeskolens computere og netværk

Skolens computere er beregnet til undervisningsformål. Kommerciel brug må ikke finde sted.

Det er strengt forbudt at ændre i maskinernes opsætning, herunder at installere egne programmer.

   • Almindelige danske love og regler om ophavsret skal overholdes.
   • Enhver brug af computere og nettet, som efter skolens vurdering enten er ulovlig eller er skadelig for skolens omdømme er forbudt.
   • Elever må ikke downloade uden lærerens tilladelse.
   • Brugeren har selv ansvaret for de handlinger, som han eller hun foretager (udtalelser, kopiering mm.)

Etik og moral på nettet

Færdsel på Internet er ikke kontrolleret eller styret af nogen. Det betyder, at der ikke er vedtagne regler for hvad man må og ikke må, men en række uskrevne regler for god tone på nettet danner grundlag for en fornuftig trafikafvikling.

Du skal derfor vide, hvordan man bør opføre sig i den elektroniske verden. 

E-mail

   • Skriv i en pæn tone - lad være med at bruge skældsord og bandeord.
   • Brug evt. smileys :-) hvis du vil udtrykke noget underforstået.
   • Udtryk dig klart.
   • Send ikke store filer uden grund - det optager plads på computere og netværk.
   • Send ikke breve til en lang række modtagere, du ikke kender. Det belaster nettet. Underskriv dine meddelelser, så man kan se, hvem der er ophavsmand til dine breve.

Nyhedsgrupper/konferencer/chat

   • Skriv i en pæn tone - lad være med at bruge skældsord og bandeord.
  
• Brug evt. smileys :-) hvis du vil udtrykke noget underforstået.
  
• Hold dig til emnet i nyhedsgruppen eller konferencen. 
   
• Hold privat snak mellem to personer ud fra nyhedsgrupper og konferencer. Brug e-mail. Hold ekstreme holdninger og synspunkter for dig
      selv. Husk at alle kan læse, det du skriver.
  
• Send ikke reklamer eller agiterende indlæg.
  
• Underskriv dine indlæg, så man kan se, hvem der er ophavsmand til dine breve.

Hjemme-sider, du selv laver

Vær opmærksom på, hvilke signaler du sender. Når du beskriver dig selv, skal du kunne stå ved den beskrivelse, du laver. Selv om beskrivelsen på nettet kan slettes, kan indtrykket, det har gjort, ikke uden videre udviskes. Du har også nogle omgivelser, du har et ansvar overfor.

Overtrædelse

Skolens generelle ordensregler og sanktionsmuligheder er gældende, og herudover gælder at overtrædelse af ovennævnte regelsæt også medfører, at du ikke må bruge skolens computere i en periode, som læreren/skolen fastsætter længden af.

 • Bøger som eleverne har fået udleveret, er til låns.
  Ved beskadigelse af skolens ejendele, herunder inventar, kan der afkræves elevernes forældre erstatning.